Pasta and Macaroni

KSM GENERAL ENTERPRISE

Tomato Paste

Edible Cooking Oil

Thai Rice

Canned Sardines & Tuna

Wheat, Yellow & White Corn Flour